دریا ،آبی بزرگ  آبی آرام

هوای ماهی های کوچکت را داشته باش

صیادها آمده اند...