از دور دست ها آمده ام و

عمر جهان بر من گذشته است

با کوله باری که

جز مشتی خاطره

هیچ در چنته ندارد

کاش چینهای پیشانی ات

چون پیچ وخم جاده های سفرم نبود