شهر پر از آدم هایی است

که سایه هاشان را می فروشند

 

 

به پشیزی