بر دیواری سخت وسیمانی وسرد

  در خیابانی ساکت و سوت وکور

  به خطی خوش

  نوشته بود

  زنده باد مرگ