چه دردناک است

 دیدن پرنده ای اسیر که به قفس خو گرفته است