گاهی فقط سکوت

گاهی فقط نگاه

گاهی فقط لبخند

مونالیزای من