بی تو نمی شود زندگی

 بی تو نمی شود حتی

 مرگ هم

 به سراغم نمی آید

 رهایم نمی کنند آن چشمهای

 سیاهِ سنگیِ سرد

 بیچاره شیشه دلم

 به خون کشید کارش

 کاش می دانستی