می خواستم بگویم

لبهایم را یارای جنبیدن نبود

باورنمی کنی؟

چشمهایم که گفتند

تقصیر تو هم بود

که زبان نگاهم را نفهمیدی

ندیدی فریاد میزدم

دوستت دارم