دلم کمی دریا می خواهد

یک  کف   دست  نان

یک جرعه  آب

یک وجب جای خواب

یک بغل عاشقی

و

یک   دنیا   آزادی