ما به  درد هم  نمی خوریم

ما به دردهم دچارمی شویم

.

.

.

بی حرف اضافه