به دیوار اتاقم

روبروی چشمانم

قفسی است خالی

یادگار پرنده ای

که به آسمان پر کشید

.

.

.

 

پ

ر

ن

د

ه

م ر د