چه رنگ ،رنگ است مرگ برگ

چه زیباست

وچه دل نشین خش،خش جاروب رفتگر

در گرگ و میش صبح بی برگ سرد

که می برد تن خشکیده برگ را

به نا کجا،نیستی

ومن می سوزد دلم بر این همه زیبایی

این شکوه مرگ

                                                                       ٢٠/٧/٨٨