خشکیده درختان

تندیس غم انگیز سبزی پیشین

با دستانی رو به آسمان

مردگان استاده بر گور خویش

بی سنگ ونشانه

یادگاران جفای بی پایان انسان بر زمین

در انتظار دستان سترگ تبر زن

برای کیفر آخرین

سوختن

و هیچ چیز اندوهناک تر از درخت خشکیده نیست