آدمیان

ایستاده برآستان خدایان خود ساخته

در هراس از نیستی

رنج دیرپای هزاران ساله

انوشه گی

بر پرنیانی به زیر سایه اوهام

در اندای معجزه های کوچک

قربانی خویش

نادانی

و زندگی خدایان آسان تر از میرایان نیست