به بی برگی ام نخندید

کلاغهای سیاه،خاکستری

دوباره سبز می شوم

زمستان ماندنی نیست