لبخند ها بغض های فرو خورده اند

سرزده از میان لبهایی سرد

از بوسه

که شادی را به سوگ نشسته اند

از سر احترام

در محیطی رو به زوال

بر پس زمینه ای از ابرهای بی باران

و صدای سهمناک تیک تاک زمان

یاد آور لحظه هایی که می گریزند

بی وقفه

به سوی نیستی