سیب یا گندم

چه فرق میکند؟

نوش جانتان،لذت اولین گناه

و لبخند ابلیس

بهانه ی آمدن من به زمین

با صورتکی زیبا از لبخند دست ساز

در انتظار شوکران دستهای مهربان تو

مرهم درد بی علاج

آخرین گناه