گاه گاهی دلم تنگ می شود

و از زندگی خسته

از این همه درد ویران می شوم

در حسرت دانستن نمی دانم ها

. . . .

تو کجای این قصه ی تلخی

سایه ی چسبیده به من

پشت کرده به مرگ

رو به هیچ