غنچه های نورسته نا امید می شوند ازدیدن روشنی در دل سیاه شب

و درختان تناور پوزخند می زنند به این همه هراس.

 که دیده اند پایان تیره ترین شبها زیباترین سپیده هاست.