شهر من،شهر بی خواب

سایه های بی سرانجام

چراغهای همیشه

بی وقت

چشمهای بی آبرو

عاشقی های بی وزن،قافیه

شهر اوهام

......

شهر من،شهر بی خواب

آسفالتهای سوخته

خون ،شکوفه

دستهای بی وقفه سبز

لبخند به زندگی،مرگ

کبوترهای همیشه سپید

شهر امید