درکوره راهی بی سرانجام

زندگی را دیدم

با سایه سنگینی از مرگ،بر دوش

برهنه پای و بریده نفس

تن خسته

از سنگلاخ عمر

از خویش