این روزها پرنده ها منتظر دستهای بی ریایی هستند که مشتی دانه بریزند پای دیوارهای شهر .این شهر بی رحم سرد تا شاید بهار را با ما به سبزه نشینند. شهر بی پرنده شهر نیست.