آوای دل نشینی از دور دست

می خواندم،می شنوی

نجوایی که فریاد می شود

در گلو

آسوده نخواب شب تیره

آسوده نخواب