ته دلتنگی هایم

در گوشه ای تاریک

دریچه ایست

که باز می شود 

به باغ سبز چشم های تو

به زندگی ...